Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

evvivalarte
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viawarkocz warkocz
evvivalarte
6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawarkocz warkocz
evvivalarte
2371 761e 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viawarkocz warkocz
evvivalarte
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viawarkocz warkocz
3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawarkocz warkocz
7303 ffbc
Reposted fromrenious renious viawarkocz warkocz
1019 7016 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawarkocz warkocz
evvivalarte
8545 15e4 500
evvivalarte
Reposted fromheima heima viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson "Płeć wiśni"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaBloodEve BloodEve
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

evvivalarte
3754 c4b5
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaBloodEve BloodEve

August 08 2017

evvivalarte
1407 67f3
Reposted fromoutline outline viaMezame Mezame

August 07 2017

evvivalarte
4140 9f84 500
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viaMezame Mezame
evvivalarte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl