Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

April 18 2017

evvivalarte
8191 1238
Reposted fromczajnikq czajnikq viavacannes vacannes
1101 2238
Reposted fromdrozdzi drozdzi viavacannes vacannes
evvivalarte
1975 6248
Reposted fromcalifornia-love california-love viavacannes vacannes

April 17 2017

7280 e54d 500

continueplease:

After reading that dogs lick the mouths of whomever they feel is in charge, I just feel like this dog is thinking “I CAN’T HANDLE THIS MUCH RESPONSIBILITY.”

Reposted frommeirelav meirelav viawarkocz warkocz
evvivalarte
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viawarkocz warkocz
8005 966a 500
Gdzie jest ta cienka granica

pomiędzy mną a Tobą,
pomiędzy obojętnością a miłością.

pomiędzy byciem, a trwaniem?
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viawarkocz warkocz
evvivalarte
Reposted fromshakeme shakeme viawarkocz warkocz
evvivalarte
Reposted fromshakeme shakeme viawarkocz warkocz
8619 effe

coalaspy:

Vikki Dougan photographed by Nina Leen, 1952
Reposted fromLittleJack LittleJack

April 15 2017

evvivalarte
Wiele lat wcześniej napisał o samobójstwie: Zawsze mnie kusiło. Moja matka rozwiązała w ten sposób mnóstwo problemów. Dziecko samobójczyni w naturalny sposób zaczyna traktować śmierć jako rozwiązanie wszystkiego. Nawet równania z algebry. Vonnegut palił jak smok papierosy marki Pall Mall bez filtra, mówiąc, że to bardzo stylowy sposób zadawania sobie śmierci. Pod koniec życia, gdy okazało się, że nałóg go nie zabija, zamierzał nawet pozwać producenta za niedotrzymanie obietnicy składanej na każdej paczce.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask vianothingwrong nothingwrong

April 12 2017

evvivalarte
9451 1be1 500
evvivalarte
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix vianothingwrong nothingwrong
8179 2f8f

April 07 2017

0802 a1ef 500

utherking:

“Rebecca”, Alfred Hitchcock 1940.

Reposted fromLittleJack LittleJack

April 06 2017

4419 f0b9

Me escaping responsibilities.

Reposted fromwit wit vianothingwrong nothingwrong

April 05 2017

evvivalarte
3967 5b11
Reposted fromnyaako nyaako viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
Reposted fromtwice twice viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl