Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

evvivalarte
Reposted frombluuu bluuu viaBloodEve BloodEve
5191 690e 500

dennybitte:

carefree beach

by Denny Bitte

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaBloodEve BloodEve
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaBloodEve BloodEve

July 16 2017

6114 978c 500
evvivalarte
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawarkocz warkocz
evvivalarte
Dobrze jest czasem nie być.
Dziś właśnie mnie nie było.
Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie.
Szło mi coraz lepiej.
(...)
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego.
— Marcin Bruczkowski- "Radio Yokohama"
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viawarkocz warkocz
evvivalarte
5322 5ab0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
evvivalarte
8422 2f2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
evvivalarte
4632 c840 500
Reposted fromsarazation sarazation viawarkocz warkocz
evvivalarte
4637 9857 500
Reposted fromsarazation sarazation viawarkocz warkocz
evvivalarte
4640 d530 500
Reposted fromsarazation sarazation viawarkocz warkocz
evvivalarte
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viawarkocz warkocz
evvivalarte
1201 6f83 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl
evvivalarte
6405 d67f 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
evvivalarte
6407 3dd7 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
evvivalarte
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viaBloodEve BloodEve

June 26 2017

evvivalarte
2331 22d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
evvivalarte
2442 c35a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
evvivalarte
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaMezame Mezame
evvivalarte
6585 000d
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl