Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

evvivalarte
4973 e4fd 500
Reposted fromherz herz viapl pl

December 21 2017

evvivalarte
7337 ef56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame
evvivalarte
7563 d6a9 500
Fronczewski vol. 2
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl
evvivalarte
7654 3677 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

August 28 2017

7156 4b77

nitratediva:

From Edgar Ulmer’s The Black Cat (1934)

Reposted fromLittleJack LittleJack

August 22 2017

evvivalarte
7829 8f5f 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
evvivalarte
2490 55bc 500
Reposted fromdorks dorks viaMezame Mezame
3089 c71f

70rgasm:

Al Pacino and Marlon Brando in The Godfather directed by Francis Ford Coppola, 1972

Reposted fromLittleJack LittleJack viaMezame Mezame
evvivalarte

August 18 2017

evvivalarte
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic viawarkocz warkocz

August 17 2017

evvivalarte
3347 02b6 500
Kkkatowice. 
Reposted fromsarazation sarazation viapl pl

August 14 2017

evvivalarte
evvivalarte
6155 452c 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
0820 ac6b
Reposted fromscorpix scorpix viaBloodEve BloodEve
evvivalarte
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaretro-girl retro-girl
evvivalarte
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viawarkocz warkocz
evvivalarte
6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawarkocz warkocz
evvivalarte
2371 761e 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viawarkocz warkocz
evvivalarte
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl